Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-08-06 14:39:05
Widoczne informacje (adresy, nazwiska, numery telefonów itp.) najprawdopodobniej uległy zmianom i mogą nie być aktualne!

Powrót do aktualnego wyglądu

Unia Europejska
Wybrane adresy internetowe instytucji Unii Europejskiej oraz serwisów zajmujących się problematyką Unii Europejskiej.


Zakończenie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest efektem wieloletniego wysiłku polskiego społeczeństwa na rzecz integracji Polski z Unią Europejską. Jest symbolem powrotu Polski do europejskich korzeni oraz zajęcia należnego jej miejsca wśród narodów Europy.

Niewątpliwie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniesie nam wiele korzyści. Polska zyskuje przede wszystkim znaczne wzmocnienie swej pozycji politycznej i gospodarczej oraz możliwość bezpośredniego wpływu na kształtowanie wspólnotowych polityk. Wykorzystanie szans jakie się przed naszym krajem otwierają – jest dla Polski zadaniem ale przede wszystkim zobowiązaniem.

Proces pełnego dostosowania i korzystania z możliwości jakie daje nam Unia Europejska zależy od naszych zdolności adaptacyjnych oraz umiejętności wykorzystania tej szansy.

Więcej informacji o Unii Europejskiej – na stronach:

  1. Ogólnopolski Program Informacji o Unii Europejskiej
  2. Regionalne Centra Informacji Europejskiej
  3. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
  4. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
  5. Centrum Informacji Europejskiej UKIE


Programy pomocowe: SAPARD, PHARE, ISPA

Polska po swym przystąpieniu do Unii Europejskiej automatycznie stanie się odbiorcą znaczącej pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Środki te zostaną wykorzystane m.in. na modernizację polskiej gospodarki, walkę z bezrobociem, budowę dróg, autostrad i linii kolejowych, a także na ochronę środowiska, rozwój obszarów wiejskich i regionów przygranicznych.

Fundusze te ustanowiono w Unii Europejskiej w celu zacierania różnic pomiędzy poszczególnymi państwami, a także regionami. Są one skutecznym instrumentem finansowego wsparcia ekonomicznego i społecznego rozwoju, zwłaszcza biedniejszych państw unijnych.

Polska – jako kraj kandydujący już teraz może korzystać z bezzwrotnej pomocy finansowej ze strony Unii Europejskiej w ramach programów PHARE, ISPA, SAPARD.

PHARE– jest największym programem bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej, z którego korzysta 10 państw stowarzyszonych z Unią Europejską oraz Albania, Macedonia, Bośnia i Hercegowina. W krajach, które wystąpiły z wnioskiem o przystąpienie do Unii Europejskiej, program ma na celu wspieranie działań przygotowujących do członkowstwa. W pozostałych krajach Phare wspiera proces transformacji politycznej i ekonomicznej.

ISPA – jest nową formą pomocy finansowej dla państw kandydujących. Podstawowym celem programu ISPA dla państw Europy Środkowo – Wschodniej jest współfinansowanie projektów inwestycyjnych z dziedziny: ochrony środowiska i transportu. Program ISPA dofinansowuje wyłącznie duże projekty inwestycyjne i może stanowić jedynie uzupełnienie wieloletnich, krajowych programów inwestycyjnych w danych dziedzinach.

SAPARD – to trzeci instrument pomocy finansowej adresowanej do państw kandydujących do Unii Europejskiej. Przeznaczony jest na pomoc w modernizacji rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Ma również ułatwić przyjęcie przez Polskę dorobku prawnego Wspólnot oraz przygotować sektor rolno – spożywczy do funkcjonowania na rynku unijnym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Więcej informacji na stronach:

  1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  2. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  3. Centrum Informacji Europejskiej
  4. Ministerstwo Infrastruktury
  5. Ministerstwo Rolnictwa

 
Działalność Gminnego Centrum Informacji Europejskiej

7 i 8 czerwca b.r. społeczeństwo polskie wyraziło aprobatę dla przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Decyzja ta była poprzedzona intensywną kampanią przedreferendalną, której celem było ukazanie zmian jakie przyniesie Polsce członkostwo w Unii Europejskiej.

Kampania przedreferendalna objęła swoim zasięgiem także teren gminy Nowe Miasteczko. Od 1 marca b.r. w siedzibie Urzędu Miejskiego działało Gminne Centrum Informacji Europejskiej, powołane w ramach programu „ Moja Gmina w Unii Europejskiej”.

W/w biuro utworzone zostało przede wszystkim w celu prowadzenia przedreferendalnej akcji informacyjnej. W ciągu trwającej cztery miesiące działalności, przedstawiciele Centrum – oprócz prowadzenia akcji informacyjnej polegającej na udzielaniu odpowiedzi na pytania zainteresowanych i rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych, brali także czynny udział w organizowanych spotkaniach ogólnogminnych.

Pierwsze z nich odbyło się na początku kwietnia w Domu Kultury w Nowym Miasteczku. Na spotkanie to zostali zaproszeni przedstawiciele AJAX – u i ARiMR – u, którzy przeprowadzili szkolenie na temat pozyskiwania środków z funduszy przedakcesyjnych.

Kolejne, mające miejsce 3 maja również odbyło się w Domu Kultury. Tym razem z mieszkańcami gminy spotkał się Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Wiktor Masłowski.

Nie można w tym miejscu pominąć współpracy jaka została nawiązana pomiędzy przedstawicielami Centrum, a szkołami na terenie gminy.

Zorganizowana z okazji 1 Dnia Wiosny impreza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowym Miasteczku, a w jej ramach debata na temat plusów i minusów naszego członkostwa w Unii, pokazała iż tematyka ta budzi wiele emocji.

Stażyści Gminnego Centrum uczestniczyli także w przygotowanym 9 maja przez powyższą szkołę Dniu Europy. Głównym założeniem programu była prezentacja poszczególnych krajów unijnych.

Dnia 24 maja na zorganizowanym przez Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku Dniu Sportu, dużym zainteresowaniem cieszyło się utworzone tam przez przedstawicieli Centrum – stoisko informacyjne UE, które umożliwiło mieszkańcom gminy bezpośredni dostęp do niezbędnych informacji.

Bardzo interesujący i bogaty w sensie artystycznym okazał się zorganizowany 1 czerwca przez Szkołę Podstawową w Borowie Wielkim – festyn unijny. Również tam znalazło swoje miejsce stoisko unijne. Dzięki licznym występom i przeprowadzonej akcji informacyjnej połączono „ przyjemne z pożytecznym”.

Ważnym punktem działalności stażystów były niewątpliwie spotkania z młodzieżą tutejszych szkół. Na spotkaniach tych poruszane były tematy dotyczące: korzyści i strat wynikających z przystąpienia, warunków członkostwa Polski w UE, a także omawiana była sytuacja społeczna i gospodarcza obecnych krajów członkowskich.

Działalność Gminnego Centrum Informacji Europejskiej zakończyła się z dniem 30 czerwca 2003r.

Stażyści Gminnego Centrum Informacji Europejskiej w Nowym Miasteczku

                                                       Aneta Banach i Jolanta Golonka

Copyright © 2014 LTC Sp. z o.o.