Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2003-11-25 12:20:03
Widoczne informacje (adresy, nazwiska, numery telefonów itp.) najprawdopodobniej uległy zmianom i mogą nie być aktualne!

Powrót do aktualnego wyglądu

ABC pracodawcy
Co to jest pośrednictwo pracy, zasady na jakich się opiera.


POŚREDNICTWO PRACY 

Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy
w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, natomiast pracodawcom - w znalezieniu odpowiednich pracowników.


Pośrednictwo pracy prowadzą powiatowe urzędy pracy. Jest ono wykonywane nieodpłatnie i opiera się na następujących zasadach:

 • dostępności usług pośrednictwa dla wszystkich osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy;
 • równości – oznaczającej obowiązek powiatowych urzędów pracy udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia, bez względu na ich narodowość, przynależność do organizacji politycznych, społecznych, na płeć, wyznanie i inne okoliczności;
 • jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane jest do wiadomości poszukującym pracy.
 
Pracodawcy mają obowiązek na bieżąco informować powiatowe urzędy pracy, właściwe dla siedziby pracodawcy, o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego.

Informując o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego, pracodawcy nie mogą formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne, ani ze względu na przynależność związkową.

Starostowie w razie braku możliwości zapewnienia bezrobotnym odpowiedniego zatrudnienia:
 • inicjują i finansują szkolenia bezrobotnych oraz przyznają i wypłacają dodatki szkoleniowe;
 • inicjują organizowanie dodatkowych miejsc pracy i udzielają pracodawcom pomocy finansowej w zakresie określonym w ustawie;
 • inicjują oraz finansują, w zakresie ustalonym w ustawie, prace interwencyjne, a także roboty publiczne;
 • udzielają pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności na własny rachunek;
 • przyznają i wypłacają zasiłki;
 • aktywizują bezrobotnych w ramach programów specjalnych oraz w ramach zajęć w klubach pracy;
 • inicjują i realizują inne zadania przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach

Copyright © 2014 LTC Sp. z o.o.